POLÍTICA DE QUALITAT, INNOCUÏTAT ALIMENTÀRIA I MEDI AMBIENT DE CÀTERING VILANOVA, S.L.

 

CÀTERING VILANOVA, S.L., té com a objectiu que la qualitat i servei que ofereix siguin un fidel reflex de les expectatives de cada client i de la resta de parts interessades. Per assolir-ho, els esforços de tota l’organització se centren en:

 

  • La planificació estratègica de l’organització mitjançant l’anàlisi del context intern i extern, i la definició d’accions per gestionar els riscos i les oportunitats que se’n derivin.
  • La utilització de matèries primeres d’alta qualitat juntament amb una manipulació i conservació òptima d’aquestes.
  • L’establiment d’un sistema d’elaboració acurat avalat per la nostra trajectòria i l’experiència acumulada.
  • L’assegurament de la innocuïtat alimentària dels plats preparats mitjançant l’establiment d’un programa de prerequisits i un anàlisi de perills a través de l’APPCC.
  • La prestació d’un servei ràpid i acurat de manera que els nostres productes arribin als clients en condicions òptimes.

Per assolir-ho la direcció declara i assumeix els següents principis:

1. La Qualitat final i el comportament ambiental de CATERING VILANOVA, S.L. és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTINUA que es duen a terme durant el cicle de manipulació, elaboració de productes i plats preparats, i prestació del servei. Les exigències contractuals, els desigs i les expectatives dels clients són l’únic criteri per establir el patró de qualitat dels nostres productes i serveis.

 

2. El compliment de tota la legislació i normativa vigent, aplicable a totes les activitats de Qualitat,medi ambient i innocuïtat alimentària, així com aquells requisits que es subscriguin relacionats amb els aspectes ambientals.

 

3. Prevenir la contaminació derivada dels aspectes ambientals generats per l’activitat determinats des d’una perspectiva de cicle de vida del productes i serveis, així com procurar els recursos tecnològics més innovadors i nets en la mesura que la seva rendibilitat econòmica o estratègica es consideri provada i que els recursos disponibles ho permetin.

 

4. És un factor determinant la comunicació interna i externa a tots nivells dels aspectes que afecten a la innocuïtat dels aliments, la gestió ambiental i la qualitat. S’assumeix el compromís d’establir els mecanismes necessaris per assegurar que aquesta comunicació sigui eficaç.

 

5. La QUALITAT, LA INNOCUÏTAT ALIMENTÀRIA I LA GESTIÓ AMBIENTAL són tasques comuns a totes les àrees de CÀTERING VILANOVA, S.L., per tant, cada àrea ha d’assumir que és alhora client i proveïdor dels altres departaments i persones de l’organització interna. Cada empleat de CÀTERING VILANOVA, S.L., és responsable de la Qualitat, la gestió ambiental i la garantia de la innocuïtat alimentària en la seva feina. El Responsable de qualitat, gestió ambiental i innocuïtat alimentària ho és també d’impulsar la implantació de la política i els objectius establerts i coherents amb aquesta política, comprovant la seva execució amb auditories.

 

6. L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de CÀTERING VILANOVA, S.L.. Per això, Gerència considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ.